Meny Lukk

Om oss

Veteraner Askøy ble stiftet 13.06.2019. Og har som formål:

 • Arbeide for økt anerkjennelse av veteraner i samfunnet.
 • Ved sosiale samlinger, foredrag, ekskursjoner, veteranstevner o.l, vedlikeholde og utvikle kameratskapet mellom veteraner.
 • Gi hjelp til veteraner som etter avsluttet tjeneste har behov for støtte.
 • Spre informasjon om FN og internasjonale operasjoner, herunder stille erfaring til disposisjon og delta i den offentlige debatt.
 • Samarbeide med nasjonale og internasjonale organisasjoner med samme formål.
 • Drifte og vedlikeholde Veteranhuset på Herdla fort.

Vi ønsker

Å være en støtte til veteraner og pårørende, etter tjenestegjøring i internasjonale operasjoner. Forsvaret følger godt opp både før, under og ved hjemkomst til Norge. Vi ønsker å være en støtte som kan være med å bidra til å gjøre overgangen mellom militær og sivil tilværelse lettere.

Vi ønsker å skape et miljø der man kan oppleve vennskap lik det sterke samholdet man opplever i en utenlandsavdeling. Og at en behøver ikke lenger være i en krigssone for å oppleve fellesskap og bli forstått. Vi ønsker å tilby et sted der man kan finne kamerater som har lignende erfaringer, og som er villige til både å lytte og fortelle.


Vedtekter for Veteraner Askøy

Vedtatt av stiftelsesmøtet 13.06.2019

§ 1 Formål

1.1. Arbeide for økt anerkjennelse av veteraner i samfunnet.

1.2. Ved sosiale samlinger, foredrag, ekskursjoner, veteranstevner o.l, vedlikeholde og utvikle kameratskapet mellom veteraner.

1.3. Gi hjelp til veteraner som etter avsluttet tjeneste har behov for støtte.

1.4. Spre informasjon om FN og internasjonale operasjoner, herunder stille erfaring til disposisjon og delta i den offentlige debatt.

1.5. Samarbeide med nasjonale og internasjonale organisasjoner med samme formål.

1.6. Drifte og vedlikeholde Veteranhuset på Herdla fort.

§ 2 Organisatorisk tilknytning

Veteraner Askøy er en frittstående interesseorganisasjon, uten binding til andre organisasjoner.

§ 3 Medlemmer

Medlemskap i Veteraner Askøy er åpent for enhver person med norsk nasjonalitet som har tjenestegjort utenfor Norge i krigstid eller under tilsvarende forhold, inklusive fredsbevarende og fredsopprettende operasjoner, under nasjonal, FN- eller annen internasjonal kommando. Og som har bosted eller tilknytning til Askøy.

§ 4 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§ 5 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap. Retningslinjer utarbeides av styret.

§ 7 Årsmøte

Årsmøtet er Veteraner Askøys høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen slutten av april og innkalles av styret med 1 måneds varsel med skriftlig melding til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

§ 8 Årsmøtets oppgaver 

Årsmøtet skal:

 1. Behandle Veteraner Askøys årsmelding
 2. Behandle Veteraner Askøys regnskap i revidert stand
 3. Behandle innkomne forslag
 4. Fastsette kontingenten
 5. Vedta Veteraner Askøys budsjett
 6. Velge:
  a. styremedlem(mer)
  b. valgkomite

§ 9 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter.

§ 10 Styret

Veteraner Askøy ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Veteraner Askøys økonomi og eiendeler i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser
 4. Representere Veteraner Askøy utad.

Leder innkaller til styremøter ved behov. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet gjelder det som styrelederen, eller stedfortreder utpekt av styreleder, har stemt for.

§ 11 Grupper/avdelinger

Veteraner Askøy kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner. Veteraner Askøys styre bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Styret har plikt overfor årsmøtet til å rapportere om aktivitet i de ulike avdelinger/grupper.

For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele Veteraner Askøy, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Veteraner Askøy utad uten styrets godkjennelse.

§ 12 Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 13 Oppløsning (§ 13 kan ikke endres.)

Oppløsning av Veteraner Askøy kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.